Điều khoản & Các điều kiện

Quyết định này được sửa đổi lần cuối vào ngày 15 / 12 / 2015.

Xin vui lòng đọc các Điều khoản Dịch vụ sử dụng tại AutoLikeNhanh được sở hữu và điều hành bởi máy AutoLikeNhanh Team. Quyết định này làm rõ các điều khoản và điều kiện ràng buộc pháp lý gắn liền với việc sử dụng các trang web tại AutoLikeNhanh.com . Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào các trang web bằng bất kỳ cách nào , xem hoặc truy cập trang web, hoặc thêm nội dung của riêng bạn vào trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của dịch vụ .

Chúng tôi có thể sử dụng access_token của người dùng để sử dụng mục đích Liker, Sub, Share , Comment để nhằm mục đích phát triển web.

Tham gia là các bạn tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Nghiêm cấm sử dụng vào các hành động trái pháp luật, spam, phá hoại cá nhân tổ chức . . .

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản của dịch vụ bất cứ lúc nào. Chúng tôi làm như vậy bằng cách đăng tải và gây sự chú ý với các điều khoản được cập nhật trên trang web. Quyết định của bạn để tiếp tục tham quan và sử dụng các trang web sau khi thay đổi đó được lập nên sự chấp nhận chính thức của bạn về các điều khoản mới của dịch vụ. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu bạn kiểm tra và xem xét lại Hiệp định này cho những thay đổi như vậy trên cơ sở thường xuyên. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản của Hiệp định này hoặc bất kỳ thay đổi chúng tôi thực hiện Hiệp định này, chúng tôi yêu cầu và tư vấn cho rằng bạn không sử dụng hoặc tiếp tục truy cập AutoLikeNhanh.com ngay lập tức.